วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ บุคคลากรคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ บุคคลากรคอมพิวเตอร์............(ผมชื่อ ด.ช. ตะวัน   เชยอักษร ม.2/7 เลขที่ 9)


ฮารด์แวร์
ฮา รด์แวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน 
            เราสามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ออกได้เป็น 5 หน่วยที่สำคัญ ดังนี้

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่ในการรับโปรแกรม และข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้า ได้แก่ แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) เครื่องสแกนต่างๆ เช่น เครื่องรูดบัตร สแกนเนอร์ ฯลฯ

2. หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำ หน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เพื่อเตรียมส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป

3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central Processing Unit)
ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม หน่วยนี้จะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ อีก 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยคำนวณเลขคณิตและตรรกวิทยา (ALU หรือArithmetic and Logical Unit) และ หน่วยควบคุม (CU หรือ Control Unit)คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับผู้ที่ทำงานนอกสำนักงาน
โน้ตบุ๊คและ Tablet PC ช่วย ให้คุณมีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม คอมพิวเตอร์ทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ เหมาะกับการใช้งานด้านธุรกิจต่างๆ
โน้ตบุ๊ค (หรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถนำไปในที่ต่างๆ ได้ มีจอภาพสีขนาดใหญ่ถึง 17 นิ้วที่มีความละเอียด สูง แป้นพิมพ์ และเมาส์แพ็ดรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน คุณสามารถเลือกใช้คุณสมบัติหรือประสิทธิภาพต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ ขนาดจอภาพ ความจุของฮาร์ดดิสก์ ขนาด RAM การ์ดจอ การ์ดเสียง และไดรฟ์อ่านและบันทึก DVD/CD นอกจาก นี้ ยังมีโมเด็มในตัวสำหรับการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ คุณควรเลือกซื้อโปรเซสเซอร์ที่ดีที่สุดและซื้อหน่วยความจำให้มากที่สุดเท่า ที่คุณจะสามารถซื้อได้ ส่วนเรื่องพอร์ตต่างๆ (ช่องเสียบการ์ดขยายและช่องเสียบสายต่างๆ) ก็มีส่วนสำคัญ เพราะสามารถขยายประสิทธิภาพของเครื่องให้ทำงานกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
โน้ตบุ๊คมีความคล่องตัวที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ คุณสามารถทำงานได้ในขณะเดินทาง และขณะที่อยู่ในสนามบินหรือโรงแรม คุณสามารถทำงานได้จากที่บ้าน จากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งในระหว่างการพบปะลูกค้า ด้วยการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ออนไลน์อย่างง่ายๆ คุณจะสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งบริการด้านอีเมล และการค้นหาเว็บ เข้าใช้ฐานข้อมูลของสำนักงานและฐานข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ทุกประเภท เช่น การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง และการบัญชี คุณสามารถดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลได้โดยง่ายและสามารถทำงานได้จากทุกที่
                   ซอฟต์แวร์ (software)
          หมายถึง  ชุด คำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของ คอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่าง กัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำ งานได้
        การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์  ร้าน ค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ
      ซอฟท์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ เมื่อ มนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน มนุษย์จะต้องบอกขั้นตอนวิธีการให้คอมพิวเตอร์ทราบ การที่บอกสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้ และทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีสื่อกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันแล้ว เรามีภาษาที่ใช้ในการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ต้องการจะถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และ ปฏิบัติตาม จะต้องมีสื่อกลางสำหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้เราเรียกสื่อกลาง นี้ว่าภาษาคอมพิวเตอร์เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้แทนด้วยตัวเลข 0 และ 1 ได้ ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี้ เป็นรหัสแทนคำสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัสแทนข้อมูลและคำสั่งโดยใช้ระบบเลขฐานสองนี้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคำสั่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่า ภาษาเครื่อง การใช้ภาษาเครื่องนี้ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันที แต่มนุษย์ผู้ใช้จะมีข้อยุ่งยากมาก เพราะเข้าใจและจดจำได้ยาก จึงมีผู้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เป็นตัวอักษร เป็นประโยคข้อความ ภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ภาษาระดับสูงมีอยู่มากมาย บางภาษามีความเหมาะสมกับการใช้สั่งงานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บางภาษามีความเหมาะสมไว้ใช้สั่งงานทางด้านการจัดการข้อมูล ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ดังนั้นจึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นภาษาเครื่องโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษา เครื่องเรียกว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรืออินเทอร์พรีเตอร์(interpreter)คอมไพเลอร์จะทำการแปลโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดับสูงทั้งโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อนแล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามภาษาเครื่องนั้น ส่วนอินเทอร์พรีเตอร์ จะทำการแปลทีละคำสั่งแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วจึง มาทำการแปลคำสั่งลำดับต่อไปข้อแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์กับอินเทอร์พรีเตอร์ จึงอยู่ที่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละคำสั่งตัวแปลภาษาที่รู้จักกันดีเช่น ตัวแปลภาษาเบสิกตัวแปลภาษาโคบอลซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วน สำคัญที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการตามแนวความคิดที่ได้กำหนด ไว้ล่วงหน้าแล้วคอมพิวเตอร์ต้องทำงานตามโปรแกรมเท่านั้น ไม่สามารถทำงานที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม


             ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้
ระบบปฏิบัติการ (OS) คือโปรแกรมที่จัดการโปรแกรมทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows XP ก็คือระบบปฏิบัติการระบบหนึ่ง ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ที่เหลือเราเรียกว่าโปรแกรมประยุกต์ (Application) โปรแกรม ประยุกต์จะใช้ระบบปฏิบัติการด้วยการส่งคำขอบริการ ผู้ใช้สื่อสารโดยตรงกับระบบปฏิบัติผ่านทางอินเตอร์เฟซต่างๆ เช่น การใช้ภาษาคำสั่ง (รหัสคอมพิวเตอร์) หรืออินเตอร์เฟซผู้ใช้ชนิดภาพ (GUI) เช่น Windows เป็นต้น โปรแกรม Word ก็เป็นโปรแกรมประยุกต์ชนิดหนึ่ง
ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์จำนวนมากให้คุณเลือกใช้ในงานด้านต่างๆ อันหลากหลาย เช่น
การจัดทำงานเอกสาร
กระดาษคำนวณ
การจัดการทางการเงิน
การควบคุมสินทรัพย์
การนำเสนอ
ไดอารี่และตารางเวลาประจำวัน
ระบบภาพดิจิทัล
การป้องกันคอมพิวเตอร์
ระบบรักษาความปลอดภัย
อีเมลและการเบราส์เว็บ


  บุคลากรคอมพิวเตอร์
 บุคลากรคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ ด้าน
          1.นักวิเคราะห์ระบบงาน
ทำการศึกษาระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่
          2.โปรแกรมเมอร์
นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรม
          3.วิศวกร ระบบ
ทำหน้าที่ออกแบบ สร้าง ซ่อมบำรุง และดูแลรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามต้องการ
         4.พนักงานปฏิบัติการ
ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น